ข้อมูลองค์กร

 

( ข้อมูลองค์กรโดยสังเขป )

ชื่อบริษัท

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย์

NPK

หมวดธุรกิจ

สินค้าอุปโภคบริโภค

ธุรกิจหลัก

ผลิตถุงน่อง

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

 

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

17 ต.ค. 2531

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

17 ต.ค. 2531

ที่ตั้ง

34 หมู่ 20 ถ.สุวินทวงศ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  24000

ทุนจดทะเบียน

100,000,000.00 บาท

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

100,000,000.00 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ

10,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)

10 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามหุ้น ๆ ละเท่าๆ กัน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี

นายพรชัย กิตติปัญญางาม

นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม

นายธนากร ฝักใฝ่ผล

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด